Thống kê xổ số Power 655

Bảng thống kê xổ số Power 6/55 tính tới thời điểm này

Bộ số Thống kê XS Power từ 18/06/2024 đến 18/07/2024
08
5.49% 5 lần
34
5.49% 5 lần
52
5.49% 5 lần
02
4.4% 4 lần
10
4.4% 4 lần
22
3.3% 3 lần
01
3.3% 3 lần
36
3.3% 3 lần
41
3.3% 3 lần
20
3.3% 3 lần
21
2.2% 2 lần
07
2.2% 2 lần
23
2.2% 2 lần
25
2.2% 2 lần
27
2.2% 2 lần
29
2.2% 2 lần
31
2.2% 2 lần
32
2.2% 2 lần
33
2.2% 2 lần
11
2.2% 2 lần
12
2.2% 2 lần
13
2.2% 2 lần
43
2.2% 2 lần
44
2.2% 2 lần
46
2.2% 2 lần
47
2.2% 2 lần
09
2.2% 2 lần
53
2.2% 2 lần
55
2.2% 2 lần
26
1.1% 1 lần
38
1.1% 1 lần
19
1.1% 1 lần
42
1.1% 1 lần
28
1.1% 1 lần
06
1.1% 1 lần
05
1.1% 1 lần
15
1.1% 1 lần
48
1.1% 1 lần
49
1.1% 1 lần
50
1.1% 1 lần
17
1.1% 1 lần
18
1.1% 1 lần
54
1.1% 1 lần
35
1.1% 1 lần
45
0% 0 lần
30
0% 0 lần
37
0% 0 lần
16
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
51
0% 0 lần
03
0% 0 lần
14
0% 0 lần
04
0% 0 lần
24
0% 0 lần